Over SCEV

 

Doelgroepen

De  SCEV examens zijn gericht op diverse functies en bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de vastgoedmarkt. Zij kunnen werkzaam zijn bij:
-    Overheden
-    Nutsbedrijven
-    Industriële bedrijven
-    Havenbedrijven
-    Aannemers
-    Ingenieur- en adviesbureaus
-    Woningcorporaties
-    Onderwijshuisvesting
-    VvE-beheer
-    Commercieel-, industrieel- en zorgvastgoed

Vooropleiding of ervaring verschillen per  examen en zijn af te lezen in de competentieprofielen die  zijn opgenomen in de exameneisen.

Doelstellingen

Kwalitatieve doelstellingen
Gelet op de:
-  hoge eisen die de markt stelt aan persoonscertificering
-  wijzigingen in beleid, wet- en regelgeving, richtlijnen en normering
-  ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkprocessen, -methodieken, -systemen en 
-  integrale ontwikkelingen in de totale breedte van het vakgebied (integraliteit)

SCEV zal ook de komende jaren de examens en reglementen continu aanpassen om zo de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en om het vertrouwen in SCEV-certificaten verder uit te bouwen en te vergroten. Het SCEV certificaat moet garant staan voor kwaliteit.

Om de kwaliteit en het vertrouwen op het vereiste niveau te houden zal SCEV, in het licht van de nieuwe ontwikkelingen, de contacten met in- en externe stakeholders onderhouden en waar mogelijk intensiveren. Onder de externe stakeholders vallen onder meer de experts in het vakgebied, de relevante opleidings-, onderwijsorganisaties, trainingsbureaus of instituten, de overheid, normerende instanties, beroeps- en brancheorganisaties met daaraan gekoppelde werkgevers- en werknemersorganisaties. De interne stakeholders bestaan uit de examencommissies, de commissie van beroep en de raad van advies.

De examens van SCEV staan onder toezicht van ‘de Examenkamer’. De Examenkamer toetst jaarlijks als onafhankelijke partij de kwaliteit van de examens en het examenreglement van SCEV. Hierbij stelt de Examenkamer de volgende voorwaarden:
-  Norm voor exameninstellingen
-  Algemene beginselen voor behoorlijk examineren
-  Mate van onafhankelijkheid

Teneinde te toetsen of SCEV zelf voldoet aan actuele kwaliteitseisen wordt onder stakeholders en deelnemers van examens met enige regelmaat een klant-ervaringsonderzoek gehouden.

Kwantitatieve doelstellingen
Om een gezaghebbend orgaan te kunnen zijn en blijven is niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van belang. SCEV stelt zich ten doel de komende jaren verder te groeien en hanteert daarbij de volgende criteria:
-  toename van het aantal examens(modules) die SCEV afneemt
-  toename aantal examenkandidaten
-  toename van het aantal gecertificeerden in de markt
-  stimuleren van de vraag uit de vastgoedmarkt naar SCEV
   gecertificeerden

Het laatste criterium wordt mede gestimuleerd door het feit dat de leden van SCEV een actieve bijdrage leveren aan ontwikkeling door:
-  publicaties en lezingen over diverse actuele onderwerpen en
   ontwikkelingen in het vakgebied;
-  geven van trainingen
-  auteurschap Jellema deel 13 Asset en onderhoudsmanagement vastgoed.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
-  J.C. (Johan) Smit, Voorzitter bestuur
-  ing. L.A. (André) van Lavieren, Examencoördinator
-  R. (Ron) Termeer, Penningmeester
-  ir. R. (Rob) Nieuwpoort, Voorzitter Commissie COV & OAV
-  M. (Marcel ) van Wijk, Voorzitter Commissie NEN 2767

Verder bestaat SCEV uit de volgende onderdelen:
-  Commissie van beroep bestaande uit drie personen met als
   voorzitter mevrouw mr. A.S. van Duijvenvoorde
-  Twee examencommissies die wordt ingevuld door totaal zeventien zeer ervaren
   vakspecialisten en inhoud deskundigen die allen werkzaam zijn in het te
   examineren vakgebied
-  Raad van advies die wordt ingevuld door totaal negen personen uit de totale breedte
   van de markt en werkzaam in het vakgebied
-  Secretariaat en examenbureau

Organisatiestructuur

Voorwaarden
Aan personen die examen willen doen bij SCEV worden de volgende voorwaarden gesteld:
-  Zij beschikken over de nodige basis vaardigheden, vakkennis en ervaring in relatie tot het gestelde in de competentieprofielen zoals aangegeven bij de examenreglementen van betreffende examens.
-  Zij kennis hebben genomen van de examenreglementen, (examen)formulieren en andere relevante documenten en informatie die op de site van SCEV beschikbaar wordt gesteld.

Deze voorwaarden worden door SCEV consequent gehandhaafd en spelen een rol van betekenis ingeval van het indienen van een bezwaar door de examenkandidaat bij de Commissie van Beroep.

Onafhankelijkheid
SCEV is een onafhankelijke en deskundige examinerende instelling voor beroepskwalificatie gerichte examens die door het bedrijfsleven als essentieel worden aangemerkt. Op verzoek van beroeps- of brancheorganisaties kan op basis van samenwerking een examen worden ontwikkeld en georganiseerd. De onafhankelijkheid van SCEV wordt geborgd doordat het bestuur en examinatoren onafhankelijk zijn ten opzichte van de examenkandidaten en door te werken volgens vooraf vastgestelde examenreglementen.

Hierop wordt toegezien door de Examenkamer die SCEV daarvoor heeft geaccrediteerd.

Ook de toezichthouder stichting ‘de Examenkamer’ is onafhankelijk ten opzichte van de examens en examenreglementen, waarin zij namens SCEV invulling geven aan het toezicht.

Samenwerking met marktpartijen
NEN Trainingen
BOB Opleiding, training en advies
COMOG
SERTUM